2ο Δημοτικό Αγίας Βαρβάρας

Ολοήμερο Πρόγραμμα 2016-2017: Εγκύκλιος, Προϋποθέσεις, Αίτηση

Για τον Προγραμματισμο? λειτουργι?ας του Ολοη?μερου Προγρα?μματος των Ενιαι?ου Τυ?που Ολοη?μερων Δημοτικω?ν Σχολει?ων και των Ολοη?μερων Νηπιαγωγει?ων για το σχολικο? ε?τος 2016-2017, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας, οι Διευθυ?νσεις Πρωτοβα?θμιας Εκπαι?δευσης και οι Διευθυ?νσεις των Σχολικω?ν Μονα?δων θα ακολουθη?σουν τα εξη?ς:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Ι. Ενημερωτικε?ς συναντη?σεις

Οι Διευθυ?νσεις των Ενιαι?ου Τυ?που Ολοη?μερων Δημοτικω?ν Σχολει?ων και των Ολοη?μερων Νηπιαγωγει?ων μπορου?ν να πραγματοποιη?σουν ως τις 10-6-2016 συναντη?σεις με τους συλλο?γους γονε?ων/κηδεμο?νων, με σκοπο? την ενημε?ρωση των γονε?ων/κηδεμο?νων σε θε?ματα που αφορου?ν στο ρο?λο και στη λειτουργι?α του Ολοη?μερου Προγρα?μματος, καθω?ς και στο Ωρολο?γιο Προ?γραμμα του Ενιαι?ου Τυ?που Ολοη?μερου Δημοτικου? Σχολει?ου, ο?πως αυτο? καθορι?ζεται στη με αριθμ. πρωτ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υ.Α (ΦΕΚ 1324/11-05-2016, τ.Β ?) και στο Ωρολο?γιο Προ?γραμμα Ολοη?μερου Νηπιαγωγει?ου ο?πως αυτο? καθορι?ζεται στη με αριθμ. πρωτ Φ.32/190/81670/Γ1/20-07-2007 Υ.Α (ΦΕΚ 1420/2007,τ.Β ?). Στις συναντη?σεις η παρουσι?α του οικει?ου Σχολικου? Συμβου?λου θα συνεισφε?ρει στην ενημε?ρωση? τους και στην επι?λυση των ο?ποιων προβλημα?των.

ΙΙ. Πρου?ποθε?σεις για τη λειτουργι?α του Ολοη?μερου Προγρα?μματος των 4/θε?σιων και α?νω Ολοη?μερων Δημοτικω?ν Σχολει?ων :

Α. Στα Ενιαι?ου Τυ?που Ολοη?μερα Δημοτικα? Σχολει?α (με λειτουργικο?τητα απο? 4/θε?σια και α?νω) δυ?ναται να συγκροτηθει? και να λειτουργη?σει τμη?μα/τμη?ματα Ολοη?μερου Προγρα?μματος με τις εξη?ς πρου?ποθε?σεις:

1. Η φοι?τηση των μαθητω?ν που εγγρα?φονται στο Ολοη?μερο Προ?γραμμα ει?ναι υποχρεωτικη?.

2. Στη συγκρο?τηση των τμημα?των του Ολοη?μερου Προγρα?μματος λαμβα?νεται υπο?ψη η δηλωθει?σα ω?ρα αποχω?ρησης των μαθητω?ν, που αναγρα?φεται στη σχετικη? υπευ?θυνη δη?λωση των γονε?ων/κηδεμο?νων κατα? την εγγραφη? τους.

3. Η δηλωθει?σα ω?ρα ενδια?μεσης αποχω?ρησης παραμε?νει η ι?δια, με?χρι τη λη?ξη του διδακτικου? ε?τους.

4. Ενδια?μεση αποχω?ρηση των μαθητω?ν μπορει? να γι?νεται μετα? το τε?λος της 2ης ω?ρας του Ολοη?μερου Προγρα?μματος (15.00), εφο?σον ε?χει κατατεθει? σχετικη? υπευ?θυνη δη?λωση των γονε?ων/κηδεμο?νων.

5. Το ωρα?ριο λειτουργι?ας του Ολοη?μερου Προγρα?μματος ισχυ?ει και παραμε?νει το ι?διο με?χρι τη λη?ξη του διδακτικου? ε?τους.

6. Η αποχω?ρηση των μαθητω?ν γι?νεται με ευθυ?νη του εκα?στοτε υπευ?θυνου λειτουργι?ας του Ολοη?μερου Προγρα?μματος, ο οποι?ος αποχωρει? μετα? τη λη?ξη του (16.00), ασχε?τως αν ασκει? διδακτικα? καθη?κοντα στο ενδια?μεσο χρονικο? δια?στημα.

7. Στη συ?νταξη του Ωρολογι?ου Προγρα?μματος και στη στελε?χωση, λαμβα?νεται υπο?ψη ο αριθμο?ς των Ολοη?μερων Τμημα?των που θα λειτουργου?ν ε?ως το τε?λος του ωραρι?ου καθω?ς και οι σχετικε?ς προβλε?ψεις της με αριθμ. πρωτ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υ.Α (ΦΕΚ 1324/11-05-2016, τ.Β ?).

8. Στα σχολει?α με λειτουργικο?τητα απο? 6/θε?σια και α?νω, ο ελα?χιστος αριθμο?ς για τη λειτουργι?α του Ολοη?μερου Προγρα?μματος (1η, 2η η? 3η ω?ρα) ει?ναι 14 φοιτω?ντες μαθητε?ς. Στο Ολοη?μερο Προ?γραμμα δυ?νανται να εγγρα?φονται:

α) οι μαθητε?ς των οποι?ων εργα?ζονται και οι δυ?ο γονει?ς, προσκομι?ζοντας σχετικη? βεβαι?ωση του φορε?α εργασι?ας τους η? κα?ρτα ανεργι?ας, στην περι?πτωση που ει?ναι α?νεργοι.

β) οι μαθητε?ς, των οποι?ων οι γονει?ς/κηδεμο?νες ανη?κουν σε ευπαθει?ς κοινωνικε?ς ομα?δες (μαθητε?ς πολυ?τεκνων/μονογονει?κω?ν οικογενειω?ν, μαθητε?ς με γονει?ς με χρο?νιες παθη?σεις/ενταγμε?νους σε προ?γραμμα απεξα?ρτησης/φυλακισμε?νους).
9. Στη φα?ση του προγραμματισμου? και συγκρο?τησης του/των τμη?ματος/τμημα?των ολοη?μερου, οι Δ/ντε?ς των σχολει?ων σε συνεργασι?α με τον οικει?ο Διευθυντη? Πρωτοβα?θμιας Εκπαι?δευσης, λαμβα?νουν υπο?ψη κατα? προτεραιο?τητα τη φοι?τηση των μαθητω?ν των οποι?ων εργα?ζονται και οι δυ?ο γονει?ς.

Β. Δυ?ναται να συγκροτει?ται τμη?μα Προ?ωρης Υποδοχη?ς μαθητω?ν (7:00-8:00) σε σχολει?α ο?που διαπιστω?νεται σχετικη? ανα?γκη. Στο τμη?μα αυτο? δικαι?ωμα συμμετοχη?ς ε?χουν μαθητε?ς οι οποι?οι ει?ναι εγγεγραμμε?νοι και φοιτου?ν στο ολοη?μερο προ?γραμμα και των οποι?ων εργα?ζονται και οι δυ?ο γονει?ς. Ο ελα?χιστος αριθμο?ς για τη λειτουργι?α του τμη?ματος Προ?ωρης Υποδοχη?ς μαθητω?ν ει?ναι οι 7 μαθητε?ς για σχολει?α με λειτουργικο?τητα ε?ως 8/θε?σια και 10 μαθητε?ς για σχολει?α με λειτουργικο?τητα απο? 9/θε?σια και α?νω. Η συγκρο?τηση και η λειτουργι?α τμη?ματος Προ?ωρης Υποδοχη?ς μαθητω?ν γι?νεται υ?στερα απο? σχετικη? τεκμηριωμε?νη προ?ταση του Συλλο?γου Διδασκο?ντων και θετικη? ειση?γηση του αρμο?διου Σχολικου? Συμβου?λου, με απο?φαση του οικει?ου Διευθυντη? Πρωτοβα?θμιας Εκπαι?δευσης και ε?γκριση του οικει?ου Περιφερειακου? Διευθυντη? Εκπαι?δευσης.

Εντο?ς του πρω?του πενθημε?ρου κα?θε μη?να, με ευθυ?νη του/της Δ/ντη?-Δ/ντριας της σχολικη?ς μονα?δας, συντα?σσεται και αποστε?λλεται στην οικει?α Διευ?θυνση αναλυτικη? κατα?σταση των μαθητω?ν που συμμετε?χουν καθημερινα? στο τμη?μα Προ?ωρης Υποδοχη?ς, η οποι?α κοινοποιει?ται και στον οικει?ο Σχολικο? Συ?μβουλο. Ο χρο?νος απασχο?λησης των μαθητω?ν που συμμετε?χουν στο τμη?μα Προ?ωρης Υποδοχη?ς (7:00-8:00) εντα?σσεται στην παιδαγωγικη? διαδικασι?α και θεωρει?ται ως διδακτικη? ω?ρα για τον εκπαιδευτικο? ο οποι?ος ορι?ζεται με σχετικη? πρα?ξη του Συλλο?γου Διδασκο?ντων. Η ημερη?σια ευθυ?νη λειτουργι?ας του τμη?ματος Προ?ωρης Υποδοχη?ς (7:00-8:00) δυ?ναται να ανατι?θεται στο συ?νολο των εκπαιδευτικω?ν για συμπλη?ρωση διδακτικου? ωραρι?ου.

Γ. Στην περι?πτωση που ο αριθμο?ς των φοιτω?ντων μαθητω?ν στο/α ολοη?μερο/α τμη?μα/τα καθω?ς και στο τμη?μα Προ?ωρης Υποδοχη?ς κατα? τη δια?ρκεια του διδακτικου? ε?τους δεν πληροι? τις παραπα?νω πρου?ποθε?σεις, το?τε αναστε?λλεται η λειτουργι?α του με απο?φαση του οικει?ου Διευθυντη? Πρωτοβα?θμιας Εκπαι?δευσης, υ?στερα απο? σχετικη? ειση?γηση του αρμο?διου Σχολικου? Συμβου?λου.

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>